เนื่องจากปัจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ดำเนินโครงการพบปะส่วนราชการเพื่อติดตามการใช้ระบบ CABNET (CABNET VISIT) อยู่แล้ว และสามารถใช้โครงการ CABNET VISIT เป็นกลไกการชี้แจงทำความเข้าใจ รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีแทนโครงการ สลค. สัญจรได้

 

เอกสารน่ารู้